INFORMATIE

Waarom certificering van vakbekwaamheid?

Taxateurs, makelaars en veilinghouders in roerende zaken vervullen een belangrijke rol bij taxaties en aan- en verkoopbemiddeling van objecten die hun specialisme betreffen. Niet alleen voor het bedrijfsleven is het essentieel dat men kan vertrouwen op hun deskundigheid, ook het grote publiek, de goed geïnformeerde particulier en de verzamelaar wil een vakbekwame gesprekspartner. Tot een aantal jaar geleden bestonden er van overheidswege wettelijke vestigingseisen en genoten de beëdigde makelaars en taxateurs titelbescherming. Maar toen de overheid in het kader van de zgn. ‘ deregulering van het bedrijfsleven’ m.i.v. 1996 de veilinghoudersvergunning afschafte en enige jaren later ook de mogelijkheid tot beëdiging van taxateurs en makelaars verviel ( 2000 resp.2001) ontstond de behoefte om op een andere wijze de vakbekwaamheid van deze deskundigen voor het publiek kenbaar te maken. Immers sindsdien kan iedereen zich makelaar of taxateur noemen of zich als veilinghouder vestigen en is er geen enkele waarborg meer voor deskundigheid.

De leden van de in 1951 opgerichte Federatie TMV, bestaande uit veilinghouders, beëdigde makelaars en taxateurs, die in het verleden allemaal een zwaar vakexamen hadden moeten afleggen, spraken zich in januari 2002 in meerderheid uit voor certificering van vakbekwaamheid. Dit leidde tot oprichting van de Stichting tot Bevordering van Certificatie van Vakbekwaamheid van Taxateurs, Makelaars en Veilinghouders in Roerende Zaken en het in samenwerking met de Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid Hobeon SKO ontwikkelen van een op deze beroepsgroepen toegesneden certificeringssysteem, het systeem SRZ ( systeem roerende zaken). Met de ontwikkeling van dit aan de internationale normen beantwoordend certificerings-systeem en de instelling van een persoonsgebonden ‘vakbekwaamheidscertificaat’ is thans voorzien in de leemte die was ontstaan na het wegvallen van de vroegere wetgeving. Vanaf nu kunnen taxateurs, makelaars en veilinghouders door middel van hun certificaat zichtbaar maken dat zij vakbekwaam zijn. Om dit persoonsgebonden certificaat te behouden en lid te blijven van de Federatie moeten de certifcaathouders elke vijf jaar aantonen dat zij hun kennis en kunde op peil hebben. Op deze regeling wordt toegezien door een College van Deskundigen, waarin naast afgevaardigden van de Federatie ook vertegenwoordigers uit het notariaat, de advocatuur en het verzekeringswezen zitting hebben. Zo bewaakt de Federatie het constante hoge niveau van vakbekwaamheid van de bij haar aangesloten taxateurs, makelaars en veilinghouders.

De Stichting voor de Certificatie van Vakbekwaamheid SKO is onlangs gefuseerd met Hobeon. Het certificeringssysteem SRZ wordt thans uitgevoerd door Hobeon/SKO. De Stichting SKO hield zich als oudste instelling voor persoonscertificatie in Nederland reeds sinds 1980 bezig met toetsing en certificatie van vakbekwaamheid voor uiteenlopende beroepen. Toetsing en certificatie moet plaatsvinden door een onafhankelijk en onpartijdig orgaan tegen vastgelegde criteria, waarop wordt toegezien door een College van Deskundigen waarin alle belanghebbende maatschappelijke groeperingen evenwichtig zijn vertegenwoordigd.

Wie kunnen gecertificeerd worden?

De huidige eisen voor certificatie zijn te vinden in de Regelingen SRZ. Daarin staat ondermeer dat degene die in aanmerking wil komen voor certificatie dient te beschikken over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij/zij met goed gevolg een vakbekwaamheidsexamen heeft afgelegd. Het merendeel van de vakbekwaamheidsexamens wordt georganiseerd door het examen- en voorlichtingssecretariaat van de Federatie TMV. Voor informatie over examens kunt u contact opnemen met het examen en voorlichtingssecreteriaat, zie onder contact . Voor certificatie kunnen kandidaten zich wenden tot Hobeon/SKO, zie hierna.

Beperkte geldigheid van de certificaten, ontwikkelen en bijhouden van competenties. De uitgereikte certificaten zijn geldig voor een beperkte periode. Alleen als een certificaat-houder na 5 jaar kan aantonen dat hij of zij nog steeds in zijn beroep werkzaam is en zijn vakbekwaamheid onderhoudt, komt hij in aanmerking voor hercertificatie voor een zelfde periode. Op deze wijze draagt certificatie bij aan de handhaving van het hoge niveau van vakbekwaamheid van de Nederlandse taxateurs, makelaars en veilinghouders en biedt het opdrachtgevers een garantie voor hun deskundigheid.

Voor meer informatie omtrent certificatie van vakbekwaamheid kunt u contact opnemen met Hobeon/SKO, Scheveningseweg 46, 2517 KV Den Haag. Tel. 070-30 66 800, www.skocert.nl e-mail: info@skocert.nl

De huidige eisen voor certificatie zijn te vinden in de Regelingen SRZ. Daarin staat ondermeer dat degene die in aanmerking wil komen voor certificatie dient te beschikken over een bewijsstuk waaruit blijkt dat hij/zij met goed gevolg een vakbekwaamheidsexamen heeft afgelegd. Voor informatie over examens kunt u kijken onder informatie/examens en contact opnemen met het examen en voorlichtingssecreteriaat, zie onder contact